Yêu cầu chấm dứt, huỷ bỏ văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Thứ hai - 05/04/2021 15:29
Người có quyền yêu cầu huỷ bỏ văn bằng bảo hộ nhãn hiệu là bất kỳ cá nhân, tổ chức nào. Thời hiệu thực hiện quyền yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ là 05 năm kể từ ngày cấp văn bằng bảo hộ, trừ trường hợp văn bằng bảo hộ được cấp do sự không trung thực của người nộp đơn.
Yêu cầu chấm dứt, huỷ bỏ văn bằng bảo hộ nhãn hiệu
Nhãn hiệu đã được cấp văn bằng bảo hộ có thể bị yêu cầu chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực bởi chính doanh nghiệp (chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu) hoặc bởi cá nhân, tổ chức khác (sau đây gọi chung là bên thứ ba) trong các trường hợp sau đây:

Việc chấm dứt quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa là vấn đề liên quan trực tiếp tới quyền và lợi ích của chủ nhãn hiệu và các bên liên quan. Do đó pháp luật tất cả các nước đều quy định rất cụ thể, chặt chẽ về các trường hợp cũng như trình tự, thủ tục tiến hành chấm dứt quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa.

Trước đây, pháp luật Việt Nam quy định 2 hình thức chấm dứt quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa là huỷ bỏ văn bằng bảo hộ và đình chỉ hiệu lực của văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa.

Luật SHTT 2005 cũng thừa nhận hai hình thức đó nhưng có sự thay đổi cho phù hợp hơn, đó là “huỷ bỏ văn bằng bảo hộ”, được đổi thành “huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ” còn “đình chỉ hiệu lực của văn bản bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa” được thay bằng “chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ”.

Huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Theo quy định tại Điều 96 Luật SHTT 2005, văn bằng bảo hộ bị huỷ bỏ toàn bộ hiệu lực trong các trường hợp sau:

    Người nộp đơn đăng ký không có quyền đăng ký và không được chuyển nhượng quyền đăng ký đối với nhãn hiệu;

    Nhãn hiệu không đáp ứng được các điều kiện bảo hộ tại thời điểm cấp văn bằng bảo hộ.

Người có quyền yêu cầu huỷ bỏ văn bằng bảo hộ nhãn hiệu là bất kỳ cá nhân, tổ chức nào. Thời hiệu thực hiện quyền yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ là 05 năm kể từ ngày cấp văn bằng bảo hộ, trừ trường hợp văn bằng bảo hộ được cấp do sự không trung thực của người nộp đơn.

Chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ

Văn bằng bảo hộ có thể bị chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam. Pháp luật quy định về chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ như sau:

    Chủ văn bằng bảo hộ nhãn hiệu không nộp lệ phí duy trì hiệu lực hoặc gia hạn hiệu lực theo quy định;

    Chủ văn bằng bảo hộ tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu công nghiệp;

    Chủ văn bắng bảo hộ không còn tồn tại hoặc chủ giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu không còn hoạt động kinh doanh mà không có người thừa kế hơp pháp;

    Nhãn hiệu không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng trong thời hạn 05 năm liên tục trước này có yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính đáng, trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại trước ít nhất 03 tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực;

    Chủ giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với nhãn hiệu tập thể không kiểm soát hoặc kiểm soát không có hiệu quả việc thực hiện quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể;

    Chủ giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với nhãn hiệu chứng nhận vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận hoặc không kiểm soát, kiểm soát không hiệu quả việc thực hiện quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

    Các điều kiện địa lý tạo nên danh tiếng, chất lượng dặc tính của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý bị thay đổi làm mất danh tiếng, chất lượng, đặc tính của sản phẩm đó.

Quý khách cần lưu ý 2 điều sau

Qua các quy định về những trường hợp huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ và chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ, chúng ta có thể thấy một số vấn đề cần lưu ý sau:

Thứ nhất, pháp luật Việt Nam không quy định khả năng văn bằng bảo hộ nhãn hiệu bị chấm dứt hiệu lực khi nhãn hiệu qua quá trình sử dụng mất đi tính phân biệt. Trong khi đó, như đã trình bày ở chương 1, tính phân biệt của nhãn hiệu hàng hóa không phải là bất biến. nhãn hiệu có thể có được hay mất đi tính phân biệt vốn có qua quá trình sử dụng.

Thứ hai, với trường hợp văn bằng bảo hộ bị chấm dứt hiệu lực do chủ văn bằng bảo hộ không nộp lệ phí duy trì hiệu lực hoặc gia hạn hiệu lực cần được quy định cụ thể về thời gian ân hạn cũng như biện pháp khắc phục để đảm bảo quyền lợi cho các chủ thể và bảo đảm sự phù hợp với các điều ước quốc tế. Chẳng hạn, về vấn đề này cách giải quyết theo Công ước Pari 1883 là quy định ân hạn cho việc nộp tiền duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ. Người nộp phí gia hạn muộn phải nộp thêm một khoản phí phụ trội nhất định. Thời gian ân hạn ít nhất là 6 tháng kể từ ngày kết thúc kỳ hạn hiệu lực.

Cách thức thực hiện:

Để yêu cầu chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, doanh nghiệp có thể tự mình hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác gửi văn bản yêu cầu chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ thông qua hai hình thức:

- Trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

- Qua bưu điện.

Thành phần hồ sơ:

1. Tờ khai yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ hoặc Tờ khai yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ (mẫu 04-CDHB quy định tại Phụ lục C ban hành kèm theo Thông tư 16/2016/TT-BKHCN);

2. Chứng cứ (nếu có);

3. Giấy uỷ quyền thực hiện thủ tục cho cá nhân hoặc Giấy uỷ quyền thực hiện thủ tục cho tổ chức (trường hợp nộp văn bản yêu cầu thông qua đại diện);

4. Bản giải trình lý do yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ hoặc Bản giải trình lý do yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ. Trong bản nêu rõ số văn bằng, lý do, căn cứ pháp luật, nội dung đề nghị chấm dứt, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ;

5. Các tài liệu liên quan theo quy định tương ứng tại các khoản 7, 21 Điều 1 của Thông tư 16/2016/TT-BKHCN;

6. Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

Thời hạn giải quyết:

1. Trường hợp doanh nghiệp là chính chủ văn bằng yêu cầu chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ thì thời hạn giải quyết là: 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ;

2. Trường hợp doanh nghiệp là bên thứ ba thực hiện yêu cầu chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ thì thời hạn giải quyết là: 01 tháng kể từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ nhận được đơn yêu cầu, đồng thời Cục sở hữu trí tuệ ra thông báo bằng văn bản về ý kiến của doanh nghiệp để chủ văn bằng bảo hộ có ý kiến và ấn định 02 tháng để chủ sở hữu văn bằng bảo hộ có ý kiến. Sau thời hạn này, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định hoặc thông báo từ chối chấm dứt/huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ trong vòng 03 tháng. Thời hạn này có thể kéo dài thêm tối đa 03 tháng nếu chủ văn bằng có ý kiến khác với doanh nghiệp.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Sở hữu trí tuệ.

Lưu ý: Trong một đơn có thể yêu cầu chấm dứt, huỷ bỏ hiệu lực một hoặc nhiều văn bằng bảo hộ nếu có cùng một lý lẽ, với điều kiện doanh nghiệp phải nộp lệ phí theo quy định đối với từng văn bằng bảo hộ.

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Đăng kí tư vấn


Tư vấn

Kiến thức pháp luật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây